top of page
Supp Weft - Best Traditional - Seri Gedong.jpg

Terma Penggunaan

Persetujuan kepada Terma Penggunaan

Dengan memasuki Laman ini, anda mengakui dan bersetuju dengan terma dan syarat Terma Penggunaan. Terma Penggunaan terpakai untuk semua halaman di Laman ini, kecuali dinyatakan sebaliknya pada mana-mana halaman tertentu.

 

Pemilikan

Laman ini adalah milik Pengusaha Utama Hasanah Gold Threads Awards/Anugerah Benang Emas Hasanah (“HGTA”), Tanoti Sdn Bhd (Pendaftaran 201201007878 (981398-T)), sebuah organisasi yang diperbadankan di Malaysia dengan alamat berdaftar: Tingkat 1, C282 & C283, Blok C, iCOM Square, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak.

 

Tiada Jaminan terhadap Kandungan, Maklumat dan Bahan

Walaupun kami membuat segala usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa semua bahan di Laman ini adalah betul, ketepatan tidak dapat dijamin dan kami tidak memberikan sebarang jaminan atau representasi mengenai ketepatannya. Semua kandungan, maklumat dan bahan yang terdapat di Laman ini disediakan kepada anda "SEBAGAIMANA ADANYA", tanpa sebarang jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik dan bukan pelanggaran.

 

Penggunaan Bahan Laman

Kami adalah pemilik hak cipta Laman ini. Bunyi, grafik, carta, teks, video, maklumat, atau gambar tempat atau orang adalah sama ada harta kami atau digunakan di Laman ini dengan kebenaran. Tiada bahagian Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, gambar, audio atau video, boleh digunakan dalam apa jua cara, atau untuk apa jua tujuan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami, kecuali jika dinyatakan di sini. Nama, logo, dan/atau tanda dagangan Hasanah Gold Threads Awards/Anugerah Benang Emas Hasanah adalah milik kami. Dengan memasuki Laman ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang nama, logo, tanda dagangan atau tanda perkhidmatan yang terdapat di Laman ini adalah dimiliki atau dilesenkan oleh kami dan tidak boleh digunakan oleh anda tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu. Penggunaan mana-mana bahan ini oleh anda adalah dilarang melainkan jika dinyatakan secara khusus di Laman ini. Tanpa dalam apa jua cara mengetepikan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, anda boleh memuat turun satu salinan bahan di Laman ini untuk kegunaan rumah bukan komersial peribadi anda sahaja, dengan syarat anda tidak memadam atau mengubah sebarang notis hak cipta, tanda dagangan atau notis hak milik lain. Pengubahsuaian, pengeposan semula atau penggunaan bahan di Laman ini untuk sebarang tujuan lain melanggar hak undang-undang kami. Sebarang penggunaan bahan-bahan ini tanpa kebenaran boleh menyebabkan anda dikenakan penalti atau ganti rugi, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berkaitan dengan pelanggaran tanda dagangan, hak cipta, privasi dan hak publisiti.

 

Penggunaan Maklumat, Tiada Kerahsiaan

Dengan memasuki Laman ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang komunikasi atau bahan yang anda hantar ke Laman ini, dalam apa jua cara dan untuk apa jua sebab, tidak akan dianggap sebagai sulit atau hak milik. Selanjutnya, anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang idea, konsep, teknik, prosedur, kaedah, sistem, reka bentuk, pelan, carta, atau bahan lain yang anda serahkan kepada kami melalui Laman ini akan menjadi dan kekal sebagai harta kami dan oleh itu boleh digunakan oleh kami di mana-mana sahaja, bila-bila masa dan untuk apa jua sebab, tanpa notis, pampasan atau sebarang kewajipan lain kepada anda atau mana-mana orang lain.

 

Kandungan Laman - Penafian

Bahan-bahan dalam Laman ini (termasuk sebarang grafik, representasi, cadangan atau bahan lain) dan sebarang bahan yang tersedia melalui Laman ini disediakan "sebagaimana adanya" dan tanpa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami menafikan semua jaminan, nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik dan bukan pelanggaran. Kami tidak menjamin atau membuat sebarang representasi berkenaan penggunaan atau hasil penggunaan bahan-bahan di Laman ini dari segi kebenarannya, ketepatan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya. Bahan-bahan di Laman ini mungkin termasuk ketidaktepatan teknikal atau kesalahan tipografi. Bahan-bahan ini mungkin tidak tepat atau menjadi tidak tepat akibat perkembangan yang berlaku selepas tarikh masing-masing. Kami tidak bertanggungjawab untuk mengesahkan atau mengekalkan kesegaran maklumat tersebut.

 

Pautan ke Laman Web Lain - Penafian

Walaupun Laman ini mungkin dipautkan ke laman lain, kami tidak, secara langsung atau tidak langsung, menyiratkan sebarang kelulusan, persatuan, penajaan, sokongan atau gabungan dengan laman yang dipautkan, kecuali jika dinyatakan secara khusus di situ. Dengan memasuki Laman ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak menyemak semua laman yang dipautkan ke Laman ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana halaman di luar Laman atau mana-mana laman lain yang dipautkan ke Laman ini. Pautan anda ke mana-mana halaman luar Laman atau laman lain adalah atas risiko anda sendiri.

 

Operasi Laman ini - Penafian

Kami berusaha untuk mengekalkan Laman ini dan operasinya, tetapi tidak dan tidak boleh bertanggungjawab terhadap hasil daripada sebarang kecacatan yang mungkin wujud di Laman atau operasinya. Kami menafikan semua jaminan dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan bahawa operasi Laman ini akan memenuhi keperluan pengguna; jaminan bahawa akses ke Laman ini akan tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat, bebas dari virus, cecacing, kuda trojan atau komponen berbahaya lain, atau bebas dari kecacatan atau kesilapan; jaminan bahawa keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan Laman ini akan tepat dan boleh dipercayai; jaminan bahawa kecacatan akan diperbetulkan. Anda (dan bukan kami) akan menanggung semua kos penyelenggaraan, pembaikan atau pembetulan yang mungkin diperlukan untuk peralatan komputer dan perisian anda akibat daripada sebarang perisian, virus, kesilapan atau masalah lain yang mungkin anda hadapi akibat melawat Laman ini.

 

Batasan Tanggungjawab

Dalam apa jua keadaan, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kecederaan, termasuk sebarang kerosakan langsung, istimewa, sampingan, berbangkit, hukuman atau kerosakan lain, yang mungkin berpunca daripada penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, Laman atau mana-mana bahan di Laman ini, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tindakan salah laku lain, yang timbul atau berkaitan dengan penggunaan atau prestasi Laman atau maklumat yang terdapat di Laman ini. Jika undang-undang yang berkenaan tidak membenarkan pengecualian jaminan tertentu atau batasan atau pengecualian tanggungjawab untuk kerosakan tertentu, jumlah tanggungjawab kami kepada anda untuk kerosakan, kerugian dan sebab tindakan (sama ada dalam kontrak atau tindakan salah laku) tidak akan melebihi jumlah yang anda bayar, jika ada, untuk mengakses Laman ini.

 

Semakan Halaman Ini

Kami berhak untuk menyemak, tanpa notis, maklumat undang-undang ini pada bila-bila masa dan untuk apa jua sebab dan berhak untuk membuat perubahan pada bila-bila masa, tanpa notis, kepada mana-mana maklumat yang terdapat di Laman ini. Dengan memasuki Laman ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda akan terikat oleh sebarang semakan sedemikian. Kami mencadangkan agar anda melawat halaman ini dari semasa ke semasa untuk mengkaji terma ini.

 

Undang-Undang yang Terpakai

Dengan memasuki Laman ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa Laman ini akan ditafsirkan dan dinilai mengikut undang-undang Malaysia. Sebarang tindakan undang-undang, tuntutan atau prosiding yang timbul daripada Terma Penggunaan ini akan dibawa secara eksklusif di hadapan mahkamah Malaysia dan anda dengan ini menerima dan tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah ini berkenaan dengan tindakan undang-undang, tuntutan atau prosiding yang timbul daripada Terma Penggunaan ini. Jika anda menggunakan Laman ini dari negara lain, anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang tempatan yang terpakai. Kami tidak membuat representasi bahawa bahan yang terkandung di dalam Laman ini sesuai untuk negara-negara di luar Malaysia.

 

Maklumat Undang-Undang

Laman ini dimiliki dan dikendalikan oleh Tanoti Sdn Bhd (Pendaftaran 201201007878(981398-T)), sebuah organisasi yang diperbadankan di Malaysia dengan alamat berdaftar: Tingkat 1, C282 & C283, Blok C, iCOM Square, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak. Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila hubungi kami.

bottom of page